Privacybeleid

Privacybeleid Pledding

Door een account aan te maken in onze app of op enige andere wijze gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring en het verwerken van je persoonsgegevens. Bovendien bevat deze privacyverklaring ook bepalingen die voor jou als gebruiker van de app gelden. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed door te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Pledding is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel. De app die de dienst levert is gedownload via een app store van derden. We hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. We raden je aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder. Dit privacybeleid geldt ook niet voor platforms van derden waarmee het platform van Pledding koppelingen maakt. Het gebruik van platforms en services van derden geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

 

Definities

Platform: onder platform of de term ‘Pledding’ valt de app Pledding, de website www.pledding.nl en alle functionaliteiten en voorzieningen die van de bedoelde website en app deel uitmaken alsmede alle services die Pledding middels de website en app aan gebruikers beschikbaar stelt.

Gebruiker: de bezoekers en gebruikers van de app Pledding en de website www.pledding.nl.

Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens waaronder in ieder geval: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Registeren
Om de app en diensten volledig te gebruiken dien je je eerst te registeren. Na registratie bewaren wij de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we je na het inloggen kunnen herkennen en zodat je eerder verstrekte gegevens kan opvragen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de gegevens die aan jouw gebruikersnaam zijn gekoppeld niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is, noodzakelijk is voor het functioneren van het product of als je expliciet toestemming geeft om de informatie aan deze partij te overhandigen. Onder derden vallen bedrijvengroepen waartoe Pledding niet behoort.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die via het platform worden verwerkt kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in enig ander land waar Pledding, de aan haar gelieerde bedrijven en haar serviceproviders zijn gevestigd. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Je voor- en achternaam
• Je emailadres
• Gegevens over jouw activiteiten op de app
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
• KVK-nummer en BTW-nummer van het bedrijf

Bijzondere persoonsgegevens worden niet verzameld
Pledding verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Ook heeft het platform niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen.

Metagegevens
Metagegevens zij doorgaans technische gegevens die zijn gekoppeld aan de content die de gebruiker middels het platform heeft geüpload, geopenbaard of verspreid. Metagegevens kunnen onder meer beschrijven op welke wijze, wanneer en door wie bepaalde content als hier bedoeld is verzameld en welke bestandsindeling de betreffende content had. Metagegevens zoals hashtags, geotags, reacties en andere gegevens kunnen door of namens de gebruiker worden toegevoegd aan zijn content.

 

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Toegang tot account
Door je te registeren als gebruiker van de app is het mogelijk om toegang tot de verzamelde gegevens te behouden. Zo kun je een nieuw wachtwoord aanvragen en heb je ook op andere apparaten toegang tot je gegevens.

Diensten
Door gebruik te maken van de app stemt de gebruiker ermee in dat Pledding een platform biedt waarop de gebruiker in contact komt met bedrijven die verschillende diensten leveren en/of gebruikers die gebruik willen maken van de diensten, online agenda inzien en beheren, foto’s video’s delen, afspraken plannen en chatten.

Onderzoek naar verbetering
Pledding gebruikt de gegevens om meer inzicht te krijgen in hoe het gebruik van de app effectiever kan worden gemaakt voor de gebruiker en de deelnemers die voor content in de app zorgen. We houden geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de app te analyseren. Op die manier kunnen wij de functionaliteiten en inrichting van de app verbeteren, de app aanpassen aan de voorkeuren van de gebruiker en helpt het ons nieuwe functionaliteiten en systemen te ontwikkelen.

Communicatiedoeleinden
We gebruiken de gegevens om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de app door middel van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. We willen je graag informeren over eventuele wijzigingen en nieuwe features die we aanbrengen in onze dienst. Daarnaast kunnen we je uitnodigen om vrijwillig en vrijblijvend aan onderzoeken mee te werken.

Statistieken

We houden statistieken bij. Deze statistieken hebben betrekking op het gebruik van de app en het websiteverkeer.

 

Hoe worden gegevens beveiligd?

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die je aan Pledding verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met e-mailadres en wachtwoord
• Wachtwoorden worden encrypted opgeslagen
• Secured communicatie met server (HTTPS/TLS)
• Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall

 

Inzage en correctie van persoonsgegevens

Je hebt het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van je registeren en verwerken. Je hebt het recht om deze gegevens aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn. Je hebt het recht je account te laten verwijderen door Pledding. Hiervoor kun je een aanvraag indienen. We kunnen je in dat geval vragen om adequate identificatie. We brengen hiervoor geen kosten in rekening. Onze contactgegevens zijn onderaan in dit privacybeleid opgenomen.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Pledding behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. In de app zal steeds de meest recente versie van onze privacybeleid worden opgenomen. We raden je aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

 

Contactgegevens

Indien er vragen of opmerkingen zijn over je persoonsgegevens of je ons wil verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via onderstaande gegevens:

Pledding
E-mail: info@pledding.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan wordt heeft Pledding de plicht om jou om een kopie van je identiteitsbewijs te vragen. Dit ter bescherming van je privacy. Pledding zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Over ons

Bij Pledding geloven we dat voor ieder koppel de perfecte bruiloft bestaat. We willen jou helpen om die droom eenvoudig waar te maken. Pledding is een online dienst die jou ondersteunt in het vervullen van jouw wensen en behoeften. Op onze app vind je een overzicht van alle aanbieders, van de mooiste trouwlocaties tot de beste fotografen en nog veel meer!

Neem eens een kijkje op de app en ontdek de mogelijkheden