Algemene voorwaarden

Welkom bij Pledding en bedankt voor het bezoeken van de mobiele website, mobiele applicatie en/of andere dienst(en) van Pledding. Dit zijn de algemene voorwaarden

(‘’Algemene Voorwaarden’’) van Pledding (hierna te noemen: ‘’Pledding’’, ‘’wij’’, ‘’ons’’ of ‘’onze’’) en zijn met ingang van 1 februari 2018 van toepassing op ieder gebruik van de website, mobiele applicatie en/of andere dienst(en) van Pledding. Met het gebruiken of bezoeken van de (mobiele) applicaties, websites of andere dienst(en) van Pledding (hierna gezamenlijk te noemen: de ‘’Dienst’’), stemt u in dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden. De Dienst is juridisch in eigendom en in beheer van Pledding. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten. Pledding raadt iedereen die gebruik maakt (‘’Gebruiker’’) van de Dienst aan, deze Algemene Voorwaarden vooraf te lezen. Pledding kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen.

Registratie en accountbeveiliging 

 1. U moet minimaal 13 jaar oud zijn om de Dienst te gebruiken.
 2. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. U gaat ermee akkoord dat uw account, gebruikersnaam of andere account gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts aan te maken namens hun werknemers of cliënten, verbiedt Pledding het aanmaken van een account voor iemand anders dan jijzelf.
 3. U verklaart dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is en u gaat akkoord dat u uw accountsgegevens dient bij te werken om de juistheid en accuraatheid te behouden.
 4. U gaat akkoord dat u de inloggegevens van andere Pledding gebruikers niet zal gebruiken, verzamelen of achterhalen.
 5. U zal niet proberen een andere gebruiker te beperken in het gebruik van de Dienst en u mag het schenden van deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Pledding niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
 6. U bent verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van uw wachtwoord.
 7. U zal via de Dienst niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.
 8. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen (gezamenlijk ‘’Gebruikers Inhoud’’) die u verzendt, plaatst of weergeeft op of via de Dienst.
 9. Het schenden van deze Algemene Voorwaarden kan leiden tot beëindiging van uw account bij Pledding. U begrijpt en gaat akkoord dat Pledding geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor Gebruikers Inhoud die via de Dienst is gepubliceerd, en dat u deze Dienst op eigen risico gebruikt. Als u in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of een juridisch risico vormt voor Pledding, zijn wij gerechtigd om het verstrekken van de Dienst aan u geheel of gedeeltelijk stop te zetten en uw account op te heffen.


Veiligheid 

 1. U maag geen ongewenste e-mails, reacties of andere vormen van commerciële of intimiderende communicatie (spam) naar gebruikers van Pledding sturen.
 2. U mag via de Dienst personen en entiteiten niet belasteren, stalken, pesten, misbruiken, bedreigen, intimeren, discrimineren, intimideren en u mag geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie plaatsen.
 3. U mag via de Dienst geen gewelddadige, discriminerende, onrechtmatige, inbreukmakende, haatdragende, pornografische of ander seksueel getinte Gebruikers Inhoud plaatsen.
 4. U mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U gaat akkoord met alle weten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.
 5. Het is niet toegestaan om de Dienst of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de Dienst te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop, een Pledding pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.
 6. U mag de Dienst niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat deze wordt geassocieerd met de Dienst of Pledding.


Basisvoorwaarden

 1. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst of uw toegang tot de Dienst om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u aan te passen of te beëindigen.
 2. Wij behouden ons het recht om voor het gebruiksrecht van een gebruikersnaam om welke reden dan ook, te laten vervallen.
 3. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan u zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.
 4. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Dienst te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook.
 5. Wij zijn gerechtigd, maar hebben geen verplichting, om Gebruikers Inhoud die wij in strijd achten met onze Algemene Voorwaarden te verwijderen, wijzigen, blokkeren en/of te monitoren. Pledding behoudt zich het recht voor om elke Gebruikers Inhoud van de Dienst te verwijderen om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. Verwijderde Gebruikers Inhoud van de Dienst kan worden opgeslagen door Pledding om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar deze kan mogelijk niet worden opgehaald zonder een geldig gerechtelijk bevel. Pledding zal niet aansprakelijk zijn voor enige wijziging aan of opschorting of stopzetting van de Dienst, of het verlies van Gebruikers Inhoud. U erkent dat de veiligheid van verbindingen via internet nooit volledig kan worden gegarandeerd en dat het verzenden van Gebruikers Inhoud of andere informatie daardoor mogelijk niet volledig beveiligd kan verlopen.
 6. U gaat akkoord dat Pledding niet verantwoordelijk is voor Gebruikers Inhoud die op de Dienst wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat Pledding dergelijke Gebruikers Inhoud goedkeurt of aanbeveelt. Pledding heeft geen enkele verplichting om Gebruikers Inhoud vooraf te controleren, monitoren, bewerken of te verwijderen. Als uw Gebruikers Inhoud de Algemene Voorwaarden schendt, draagt u daar de juridische verantwoordelijkheid over.
 7. Tenzij anders beschreven in het privacy beleid of deze Algemene Voorwaarden, erkent u en gaat u akkoord dat Gebruikers Inhoud geen vertrouwelijke informatie is en vrij van eigendomsrechten is en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of enige openbaarmaking van Gebruikers Inhoud. U erkent en u gaat akkoord dat uw relatie met Pledding niet vertrouwelijk, fiduciair of een andere vorm van een speciale relatie is, en dat uw beslissing om Gebruikers Inhoud te verstrekken met betrekking tot de Dienst hetzelfde is als openbaarmaking van deze Gebruikers Inhoud aan het publiek. Geen enkele Gebruikers Inhoud zal onderhevig zijn aan een geheimhoudingsverplichting aan de zijde van Pledding en Pledding zal niet aansprakelijk zijn voor enig gebruik of enige openbaarmaking van Gebruikers Inhoud verstrekt door uw.
 8. U gaat akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Dienst.
 9. Wij verbieden ‘crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot de Dienst via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van de standaard zoekmachine protocollen of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van Pledding).


Intellectuele eigendomsrechten

 1. Pledding verleent aan u hierbij een niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan de broncode van de Dienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Pledding.
 3. Pledding claimt geen bezit van Gebruikers Inhoud die u plaatst op of via de Dienst. In plaats daarvan, verleent u hierbij Pledding een niet-exclusieve, royaltvrije, overdraagbare, sublicentieerbare werelwijde licentie voor de Gebruikers Inhoud die u op of via de Dienst plaatst, in overeenstemming met het privacy beleid van Pledding.
 4. U verklaart en garandeert dat: (i) u de Gebruikers Inhoud bezit die geplaatst zijn door u op of via de Dienst of anderszins de rechten en licenties bezit die uiteengezet zijn in deze Algemene Voorwaarden; (ii) het plaatsen en gebruiken van uw Gebruikers Inhoud op of via de Dienst niet in strijd is of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, inclusief privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten; (iii) u alle royalty’s, vergoedingen en alle andere gelden betaalt die u verschuldigd bent op grond van de Gebruikers Inhoud die u op of via de Dienst plaatst; en (iv) u het recht en de bevoegdheid heeft om deze Algemene Voorwaarden aan te gaan.
 5. De Dienst bevat inhoud die in eigendom of in licentie is bij Pledding (‘’Pledding Inhoud’’). Pledding Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. Pledding heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Pledding Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Pledding Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Pledding Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 6. De Pledding naam en logo zijn handelsmerken van Pledding, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pledding. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Pledding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pledding, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.


Derden 

 1. De Dienst of communicatie die u ontvangt van de Dienst, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Dienst kan ook de inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen. Pledding controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Pledding op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacy beleid van deze derden te lezen.


Afwijzing van garanties

 1. De Dienst, inclusief Pledding Inhoud, wordt geleverd op een ‘’zoals deze is’’, ‘’zoals deze beschikbaar is’’ en ‘’met alle aanwezige gebreken’’ basis. Voor zover toegestaan door de wet, geeft noch Pledding noch haar bestuurders, werknemers, managers, officers, partners, filialen of agenten (gezamenlijk de ‘’Pledding Partijen’’) enige garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de Pledding Inhoud; (c) Gebruikers Inhoud; of (d) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar Pledding of via de Dienst. Bovendien wijzigen de Pledding Partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.
 2. De Pledding Partijen garanderen niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Dienst of de server die de Dienst beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. De Pledding Partijen verklaren en garanderen niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Dienst nauwkeurig, volledig of nuttig is.
 3. Hoewel het de intentie is van Pledding dat de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat de Dienst kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur.
 4. Door de Dienst te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten bij wet zijn toegestaan in elke jurisdictie waar u de Dienst gebruikt.
 5. De Pledding Partijen hebben de gepubliceerde inhoud niet goedgekeurd en wijzen alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens natuurlijke personen of rechtspersonen af voor verlies, schade (ongeacht of dit werkelijke schade, gevolgschade, privaatrechtelijke boetes of andere schade betreft), letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond voortvloeiend uit of verband houdend met enige inhoud.


Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor zover niet verboden door de wet, in geen geval zal de Pledding Partijen aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor directe, indirecte, economische, voorbeeldige, special, straffende, incidentele, gevolgschade of schade die direct of indirect te maken hebben met):
 • de Dienst;
 • de Pledding Inhoud;
 • Gebruikers Inhoud;
 • Uw gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van de Dienst; alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door Pledding Partijen of overheidsinstellingen met betrekking tot uw gebruik van derden, van de Dienst;
 • Alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van intellectueel eigendom;
 • Eventuele fouten of omissies in de werking van de Dienst;
 • Enige schade aan een computer, mobiele apparaat of andere apparatuur van een gebruiker, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs als deze te voorzien was/waren of zelfs als de Pledding Partijen in kennis zijn gesteld of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de Dienst).
 1. In geen geval zal de Pledding Partijen aansprakelijk zijn voor u of iemand anders zijn verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel. In sommige jurisdicties is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus mogelijk geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting niet voor u. In geen geval zal de Pledding Partijen totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, verliezen of oorzaken hoger dan het bedrag van €0,- liggen.
 2. U gaat ermee akkoord dat in het geval u enige schade of verlies lijdt of enig letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van Pledding, de eventuele schade niet onherstelbaar is en niet voldoende is om u recht te geven om een gerechtelijk verbod te eisen op de exploitatie van een website, service eigendom, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van de Pledding Partijen en dat u niet het recht heeft om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van een website eigendom product, Dienst of enige andere inhoud die eigendom is van of onder zeggenschap staat van de Pledding Partijen te verbieden of tegen te houden.
 3. Pledding is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en u vrijwaart ons, onze bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten voor alle vorderingen en schade die op enigerlei voortvloeien uit een vordering tegen dergelijke derden.
 4. U gaat ermee akkoord dat elke claim die u heeft en die voortvloeit uit de relatie met Pledding, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend. Anders is uw claim verjaard.


Vrijwaring

U gaat akkoord (op verzoek van Pledding) om de Pledding Partijen te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, onkosten inclusief de vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit of in een van de volgende (onder meer als gevolg van uw directe activiteiten op of via de Dienst of namens u):

 1. Uw Inhoud of uw toegang tot het gebruik van de Dienst;
 2. Uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden;
 3. Uw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectueel eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht;
 4. Uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen, of voorschriften van een overheids- en semi-overheidsinstanties waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of
 5. Een onjuiste voorstelling door u.
  U zult volledig meewerken in de verdediging van een claim zoals Pledding van u vereist. In geval van enige kwestie waarin schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt Pledding zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor, en zal u in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pledding.


Ongeldigheid

 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Pledding zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen

 1. Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken (‘’Bijgewerkte Voorwaarden’’).
 2. Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat wij u in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Dienst te publiceren en dat u na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door de Dienst te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) u uw akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. U dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat u de Dienst gebruikt.
 3. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van de Dienst welke de Dienst vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met Bijgewerkte Voorwaarden. In dat geval zijn de Bijgewerkte Voorwaarden van toepassing.
 5. Door het gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord dat de Dienst zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat Pledding de Dienst kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.


Toepasselijk recht

 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen u en Pledding, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van Rechtbank Oost-Brabant tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 3. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Over ons

Bij Pledding geloven we dat voor ieder koppel de perfecte bruiloft bestaat. We willen jou helpen om die droom eenvoudig waar te maken. Pledding is een online dienst die jou ondersteunt in het vervullen van jouw wensen en behoeften. Op onze app vind je een overzicht van alle aanbieders, van de mooiste trouwlocaties tot de beste fotografen en nog veel meer!

Neem eens een kijkje op de app en ontdek de mogelijkheden